Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Această Politica de Confidențialitate privește datele personale ale angajaților noștri, ale potențialilor angajați/colaboratori, clienților, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează, precum și ale reprezentanților acestora.

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile in care le colectăm, modul in care prelucrăm datele cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate, in ce situații transferăm aceste date, precum și drepturile și opțiunile de care dispun persoanele vizate in acest sens.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE (CLIENȚI UTILIZATORI)

I. DESPRE NOI

Tehnoplus Industry, cu sediul in Sos. Industriilor nr. 56, bloc 1, etaj 2, sector 3 Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. J40/4448/2006, Cod Înregistrare Fiscală RO 18488010 (denumită în continuare „Tehnoplus Industry”  sau Operatorul) este operatorul de date cu caracter personal.

Tratăm cu seriozitate și responsabilitate aspectele privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, iar protecția datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre prioritățile noastre, cu respectarea principiilor prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Această politică de confidențialitate se adresează clienților utilizatori ai site-ului. Prezenta politică urmărește să îți ofere informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care ne sunt puse la dispoziție de către tine sau pe care le colectăm despre tine, în raporturile pe care le avem prin intermediul site-ului și prin accesarea de către tine a serviciilor disponibile în site („Serviciile”), precum și a produselor vândute de furnizorii terți pe site („Produsele”).

Depunem toate eforturile și luăm toate măsurile rezonabile astfel încât astfel încât să asigurăm confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului.

Te rugăm să citești cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege practicile noastre cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal și modul în care le vom trata.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul secțiunilor următoare vei regăsi informații privind scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către Tehnoplus Industry, temeiul legal al prelucrării pentru fiecare scop aplicabil, categoriile de date prelucrate, durata prelucrării, sursa colectării datelor, destinatarii și transferul datelor cu caracter personal.

Regulamentul (EU) nr 2016/679 stipulează, printre altele, faptul că datele personale trebuie:

 1. Să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. Să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 3. Să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. nu fie păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
 6. Să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 7. Să fie prelucrate în concordanță cu drepturile persoanelor vizate;

nu fie transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Definiții conform regulament 679/2016:

Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)

Persoana vizată

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoană împuternicită de operatorpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
 1. Scopurile, categoriile de date, temeiurile legale și durata prelucrării
 Scopul și categorii de dateTemeiul legal al prelucrăriiDurata prelucrării
1.

Scop: Crearea unui cont de utilizator în site și furnizarea accesului la site.

Categorii de date: Nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Încheierea, respectiv executarea contractului încheiat între tine și Tehnoplus Industry.10 ani de la data rezilierii sau rezolutiunii contractului.
2.

Scop: Asigurarea comunicărilor privind utilizarea site-ului sau furnizarea Serviciilor și Produselor disponibile pe site sau alte mijloace de comunicare agreate de părți, în toate situațiile necesare conform contractului încheiat între tine și Tehnoplus Industry, inclusiv pentru soluționarea solicitărilor tale legate de comenzi.

Categorii de date: Nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau orice alte date puse la dispoziția Operatorului pe parcursul derulării comunicărilor.

Executarea contractului încheiat între tine și Tehnoplus Industry în vederea permiterii utilizării și accesului tău la Serviciile și Produsele disponibile pe site.

Interesul legitim al Tehnoplus Industry de a menține o bună relație cu utilizatorii prin furnizarea de răspunsuri la orice întrebări, sugestii, cereri sau reclamații.

10 ani de la data rezilierii sau rezolutiunii contractului.
6.

Scop: Furnizarea de informații promoționale privind Serviciile disponibile pe site sau comunicări de marketing privind activitatea Tehnoplus Industry.

Transmiterea de oferte promotionale sau comunicari cu titlu promotional, informari, articole de tip newsletter.

Categorii de date: Nume, prenume, adresa de e-mail

Consimțământ.Retragerea consimțământului
8.

Scop: Monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului prin implementarea și folosirea modulelor cookie, astfel cum este detaliat prin Politica privind cookie-urile.

 

Interesul legitim al Operatorului în ceea ce privește asigurarea funcționării corespunzătoare a site-ului și consimțământ pentru unele cookie-uri.Durata existenței modulelor cookies, conform Politicii privind cookie-urile.
9.

Scop: Organizarea recuperării debitelor și soluționarea oricăror situații judiciare aflate în legătură cu executarea contractului.

Categorii de date: Date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștală (domiciliu), numărul de telefon) și/sau orice alte date puse la dispoziția Operatorului pe durata executării contractului, în măsura în care prelucrarea acestor date este necesară în baza interesului legitim al societății noastre sau, după caz, obligatorie prin lege.

Interesul legitim al Operatorului de a-și proteja situația sa financiară și bunurile sale.

Obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor juridice, judiciare sau formalități extrajudiciare în legătură cu executarea contractului.

Durata derulării contractului încheiat (termenii și condițiile Aplicației), precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Tehnoplus Industry, având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție (3 ani) și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă (arhivarea documentației justificative ulterior încetării contractului).
10.

Scop: Gestionarea comentariilor, recenziilor și a altor tipuri de feedback pe care clientul le transmite cu privire la un anumit Serviciu/ Produs sau cu privire la Furnizor.

Categorii de date: Nume și prenume, adresa email, comentariul clientului.

Interesul legitim al Operatorului de a furniza servicii la cele mai ridicate standarde prin intermediul site-ului și de a oferi posibilitatea de a furniza feedback.Durata derulării relației contractuale determinată de utilizarea Aplicației.

 

 1. Colectarea datelor cu caracter personal

Tehnoplus Industry colectează datele tale cu caracter personal din următoarele surse: atunci când ni le pui direct la dispoziție prin intermediul site-ului sau în baza altor relații contractuale dintre noi și tine. Dacă furnizezi datele altor persoane care vor fi prezente la prestarea Serviciului în numele tău, te rugăm să le indici faptul că informațiile legate de modul în care le vor fi prelucrate datele se regăsesc pe site.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale ori în urmărirea intereselor sale legitime potrivit scopurilor de prelucrare prevăzute mai sus, sau pentru o buna desfasurare a relatiilor contractuale, Operatorul poate dezvălui date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: (i) partenerilor contractuali și prestatorilor de servicii ai societății noastre (inclusiv împuterniciților). Acești parteneri pot fi: Furnizorii Operatorului, care își oferă Serviciile/ Produsele prin intermediul site-ului, furnizorul care ne furnizează servicii de întreținere tehnică a site-ului, precum și furnizorul care prestează servicii de mentenanta sau reparatii a echipamentelor livrate, autorități publice, auditori financiari sau juridici, sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Național de Administrare Fiscală sau alte autorități cu competența de a verifica activitatea noastră; (iii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, avocați, notari, executori judecătorești; (iv) terți achizitori, în măsura în care activitatea Tehnoplus Industry ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm terțelor părți sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime în funcție de necesitatea dezvăluirii acestora și cu impunerea în sarcina terților împuterniciți a anumitor obligații raportat la prelucrarea datelor, precum obligația de a nu utiliza datele cu caracter personal în niciun alt scop decât cel pentru care le-au fost dezvăluite. Astfel, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toți destinatarii datelor cu caracter personal respectă obligațiile privind siguranța și securitatea datelor.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Societatea noastră nu transferă date cu caracter personal în afara României, nici către state din Uniunea Europeană (”UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”) și nici către state din afara UE/SEE. Orice transfer realizat de Operator în viitor într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR. În prezent, atât site-ul cât și baza de date fizică și electronică conținând date cu caracter personal sunt găzduite/stocate pe servere securizate din România aflate în proprietatea Tehnoplus Industry. În măsura în care, în viitor, Tehnoplus Industry va transfera date cu caracter personal în străinătate, va asigura respectarea cerințelor legale prevăzute de GDPR în acest sens.

III. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL DUPĂ ÎNCETAREA PRELUCRĂRII

Tehnoplus Industry prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare explicate în cadrul secțiunii de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Tehnoplus Industry va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele tale cu caracter personal în alte scopuri, vei fi informat în mod corespunzător în acest sens.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Operatorul nu mai are motive legale sau legitime de a îți prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile noastre interne, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

IV. LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD AUTOMAT ȘI CREAREA DE PROFILURI ÎN MOD AUTOMAT

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri

REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară si reprezintă în unele cazuri o obligație contractuală, o obligație necesară pentru încheierea unui contract cu Tehnoplus Industry. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal, necesare realizării scopurilor menționate mai sus, va conduce la imposibilitatea Operatorului de a incheia contractul.

IV. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Tehnoplus Industry se preocupă în mod special și constant de evaluarea și actualizarea măsurilor de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. În eforturile noastre de a oferi un grad ridicat de protecție datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, am implementat de asemenea și o serie de măsuri speciale privind securitatea rețelei, auditare și testare a infrastructurii, instruirea angajaților implicați și servere proprii.

Drepturile tale în ceea ce privește prelucrarea datelor

În calitate de persoană vizată beneficiezi de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete, sau ștergerea datelor tale cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideri că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu dorești să ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă tu ai nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a îți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care te afli, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a te opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) avand urmatoarele date de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336 accesand https://www.dataprotection.ro secțiunea “plângeri” e-mail: anspdcp@dataprotection.ro precum și dreptul de a te adresa instanțelor de judecată competente

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, te încurajăm să adresezi o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la detaliile de contact indicate mai jos.

VI. MODALITATEA DE CONTACT

Puteți adresa orice întrebare, folosind următoarele detalii de contract:

Societatea Tehnoplus Industry  adresa poștală: Sos. Industriilor nr. 56, bloc 1, etaj 2, sector 3 Bucuresti, adresa de e-mail: gdpr@tehnoplusindustry.ro

VII. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această politică poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Tehnoplus Industry, după cum va fi necesar. Tehnoplus Industry te va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei politici și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către tine, spre exemplu prin publicarea pe site sau prin orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

Ultima actualizare a politicii a avut loc la data de 13.10.2022

Copyright 2022 @ Tehnoplus Industry. All rights reserved.